การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดรยอง