ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

                     

                  

 

      วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายวิเชียร ทองด้วง อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางสาวอภิชญา พุทธพงษ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังชี้แจงผลการดำเนินการธนาคารชุมชนฯ โครงการ “การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง” หรือ School-BIRD โดย บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด ได้มีโครงการการพัฒนาและส่งเสริมให้มีการจัดตั้งธนาคารชุมชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 คอยสนับสนุนด้านกลยุทธ์ วางฐานความรู้ด้านการเกษตร การบริหารจัดการ และการตลาด หวังสร้างเศรษฐกิจฐานรากทั้ง 11 ชุมชนให้เติบโต มีการส่งเสริมวินัยการจับจ่ายและการออม จึงร่วมกันจัดตั้งกองทุนธนาคารพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นกองทุนที่ทุกคนในชุมชนร่วมกันเป็นเจ้าของ บริหารงานตามระบบธนาคารจริงโดยคณะกรรมการซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งมีเงินหมุนเวียนเป็นกองทุนธนาคารชุมชน 40 ล้านบาท เพื่อใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ ทั่วถึง 11 ชุมชนในระยะแรกบริษัทฯ ให้การสนับสนุนเงินกองทุนหมู่บ้านละ 100,000 บาท ไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย คิดอัตราดอกเบี้ย 1% ซึ่งผู้กู้แต่ละรายนั้นจะถูกคณะกรรมการธนาคารพัฒนาชุมชนตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดว่าประกอบอาชีพอะไร กู้เงินไปเพื่อวัตถุประสงค์ใด และติดตามอย่างใกล้ชิดว่านำเงินไปใช้ถูกวัตถุประสงค์หรือไม่ หรือนำไปลงทุนแล้วได้ผลประกอบการอย่างไรเพื่อจะได้ให้คำปรึกษาอย่างทันท่วงที สำหรับผลกำไรของธนาคารพัฒนาชุมชนแต่ละแห่ง นอกจากจะนำไปปันผลให้กับสมาชิกแล้ว ส่วนหนึ่งคืนกลับไปยังชุมชนโดยรอบในรูปแบบข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูปและไข่ไก่ ผ่านโครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ณ ห้องประชุมสวนสุภัทรธาแลนด์ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง