ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

                   

                                       

                วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายวิเชียร ทองด้วง อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางสาวอภิชญา พุทธพงษ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน นายธนินท์ ศิริวรรณ นักวิชาการอิสระด้านการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ โดย นายฐานวัฒน์ บวรอนันตโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ-สนับสนุนการผลิตและบริหาร และนางสาวอุษา บุญเกิด ผู้จัดการแผนก-ธุรการและกิจกรรมเพื่อสังคม นำเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้สวนเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน แบบเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณโรงงานจำนวน 1 ไร่ พนักงานบริษัทฯ ร่วมกันผลิตน้ำหมักชีวภาพนำวัสดุที่เหลือใช้มาเป็น