ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายวิเชียร ทองด้วง อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวอภิชญา พุทธพงษ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน พร้อมกับ นายโชติชัย บัวดิษฐ์ ผู้จัดการสวนสุภัทราแลนด์ และนางสาวอุษา บุญเกิด ผู้จัดการแผนก-ธุรการและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด เข้าเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกสิกรรมไร้สาร จังหวัดระยอง โดยนายอัครชัย ยางสง่า  ประธานกลุ่มฯ และสมาชิก รวมทั้งชุมชนในพื้นที่ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ร่วมกันปรุงดินเพื่อเป็นวัสดุเพาะปลูก และร่วมกันเพาะชำกล้าไม้สำหรับนำไปปลูกเพื่อเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยสำหรับบริโภค และลดรายจ่ายในครัวเรือน  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง การสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนคาร์บอนต่ำ