ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

                   

                   

      วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายวิเชียร ทองด้วง อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวอภิชญา พุทธพงษ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน
เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกับและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง ครั้งที่ 10/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอจัดซื้อวัสดุตรวจสารเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ศอ.ปส.จ.รย) ประกอบด้วย เมทแอมเฟตามีน จำนวน 98,000.ชุด คีตามีน จำนวน 85,000 ชุด กัญชา จำนวน 2,000 ชุด โดยมี นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนายอนันต์  นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง ซึ่งที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเสนอ