ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

                      

                      

 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง นายวิเชียร ทองด้วง อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายณัฐวัฒน์ วงษ์วชิรโชติ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการประกอบกิจการกัญชากัญชง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสนับสนุนการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับกัญชากัญชง ณ ห้องประชุมเสม็ด 1 โรงแรมคามิโอ แกรนด์ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง