ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

       วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิเชียร ทองด้วง อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายต่อนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกรอง ส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งอุตสาหกรรมจังหวัดระยองได้นำเสนอการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม MIND ใช้หัวและใจปั้นอุตสาหกรรมสู่ชุมชน ตามนโนบายของ ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ต่อที่ประชุมได้รับทราบ ณ หอประชุมอำเภอบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี