ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

        วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิเชียร ทองด้วง อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางสาวอภิชญา พุทธงพงษ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน นายโกเมน ผิวพุ่ม หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม นางสาวปนิดดา คันธรส หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และนายณัฐวัฒน์ วงษ์วชิรโชติ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายจาก ดร. ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากกองตรวจราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้การตรวจราชการของ อก. บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ผ่านระบบ Zoom Meeting