ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายวิเชียร ทองด้วง อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ลงพื้นที่บริษัท จงไท่ จำกัด ประกอบกิจการผลิต ทำเชื้อเพลิงอัดเม็ด ตั้งอยู่ เลขที่ 166/5 ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อติดตามคำสั่งมาตรา 37 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จากกรณีที่ชาวบ้านรอบโรงงานได้รับผลกระทบเรื่องฝุ่นละออง จากผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต

        ซึ่งปัจจุบันทางโรงงานกำลังดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองได้สั่งการตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตัวแทนโรงงานออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านและสอบถามเรื่องที่ทางโรงงานปรับปรุงแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีในการอยู่ร่วม ต่อไป