ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

         วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายวิเชียร ทองด้วง อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายเข็มชาติ เฉลิมแสน วิศวกรชำนาญการพิเศษ ตรวจสอบแนะนำการประกอบกิจการโรงงานด้านความปลอดภัย การรายงานข้อมูลสารเคมีอันตราย และการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ณ โรงงานผลิตน้ำแข็งซอง ของนายธนาทร ยอดศิรจินดา ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 51/99 หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง