ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

          วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายวิเชียร ทองด้วง อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายณัฐวัฒน์ วงษ์วชิรโชติ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นปัญหาสำคัญและข้อเสนอแนะความช่วยเหลือเร่งด่วนธุรกิจ SME ในปัจจุบัน ณ ห้องประชุมกุญชร โรงแรมพลายไพรม์ จังหวัดระยอง