การขอใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป ยกเว้นแร่ยิปซัมและแร่แอนไฮไดรต์