วิสัยทัศน์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

“พัฒนาอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มุ่งสู่เศรษฐกิจชั้นนำและอุตสาหกรรมสีเขียว”