การขอใบอนุญาตนำแร่เข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป