การขอใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป กรณีเฉพาะแร่ยิปซัมและแร่แอนไฮไดรต์