การขอหนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย