ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม 21 สาขา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563