ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม 21 สาขา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560