การขอรับใบแทน อาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560