การขอโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมและการขอโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรม โดยการตกทอด